เกี่ยวกับ Knowledge Farm

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม 

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่สังคมวงกว้างในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย อ่านสนุก และมีสไตล์ เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยในปีแรกจะมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Health Sciences and Demographic Transition) การสร้างสรรค์การเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษา (Creative Learning and Educational Reform) และความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (Food Security and Safety) เป็นหลัก

ปัจจุบัน โครงการฯ ดำเนินการอยู่ในช่วงปีที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทำงาน

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ  โตมร ศุขปรีชา  สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการเว็บไซต์

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

เว็บมาสเตอร์

วิโรจน์ สุขพิศาล

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

สมคิด พุทธศรี

กองบรรณาธิการ

ภัทชา ด้วงกลัด  วชิรวิทย์ คงคาลัย  อดิศร เด่นสุธรรม  พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล  เทพพิทักษ์ มณีพงษ์  คิริเมขล์ บุญรมย์  ญาดา เตชะวิวัฒนากาล

เลขานุการกองบรรณาธิการ

วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

กราฟิกดีไซเนอร์

วศิน ปฐมหยก

ผู้ประสานงาน

วชิรวิทย์ คงคาลัย

ติดต่อเรา

โครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

15 อาคารรัจนาการ ชั้น 5 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-618-6394

E-mail: knowledgefarm101[at]gmail.com

Facebook: knowledgefarmpage

Youtube: knowledge farm

Twitter: @knowledge_farm