รายงานสกว. : การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยการจัดการน้ำชุมชน

ชวนมาทำความเข้าใจการจัดการน้ำชุมชนว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีหลักการสำคัญในการบริหารจัดการอย่างไร จากรายงานสกว. ชิ้นนี้