รายงานสกว.: ทางเลือกการเรียนรู้ การศึกษาที่เลือกได้สำหรับเด็กนอกระบบ

ชวนอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับการนำเอางานหัตถกรรมมาช่วยให้เด็กและเยาวชน ‘นอกระบบ’ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หันกลับมามองรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ในงานวิจัย “ทางเลือกการเรียนรู้ การศึกษาที่เลือกได้สำหรับเด็กนอกระบบ ” โดยจิรศักดิ์ อุดหนุน

รายงาน: หัวใจของ ‘การสอนสะเต็ม’ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือวิธีคิดแบบเหตุและผล – รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนศึกษาเรื่องการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM) รวมถึงหาคำตอบว่าการสอนสะเต็มควรจะเป็นอย่างไร ผ่านทางการบรรยาย “หัวใจของ ‘การสอนสะเต็ม’ ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่คือวิธีคิดแบบเหตุและผล” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

รายงาน สกว.: วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยเซนเซอร์ทางเคมี

ชวนอ่านการพัฒนาระบบเซนเซอร์ทางเคมีเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรรากหญ้าของประเทศไทย ในงานวิจัย “วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินด้วยเซนเซอร์ทางเคมี” โดย ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และทีมวิจัย

รายงาน: ความโปร่งใสในกระบวนการขอรับเงินอุดหนุนของรัฐวิสาหกิจ

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวนสำรวจความโปร่งใสด้านงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ผ่านงานวิจัย “การประเมินความโปร่งใสทางการคลังของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย” ของ ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (2560) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สัมภาษณ์: จากถุงก๊อปแก๊ปสู่การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม คุยกับ นิรมล สุธรรมกิจ

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ สนทนาถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสสิ่งแวดล้อมโลก รวมถึงชวนคุยเกี่ยวกับงานวิจัยที่ศึกษามาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทยโดยถอดบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว และร่วมหาคำตอบว่าเหตุใดประเทศไทยจึงยังไม่มีมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ

1 2 3 8