คลิปความรู้: งานเสวนาคุยฟาร์มรู้ครั้งที่ 3 ‘เศรษฐกิจไทย: สถานการณ์ปัจจุบัน และ ทางออกสำหรับอนาคต’

เวทีเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk #3 “เศรษฐกิจไทย: สถานการณ์ปัจจุบันและทางออกสำหรับอนาคต” ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ สยามพารากอน

ล้อมวงสำรวจความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ กับ

– รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(มุมมองด้านเศรษฐกิจมหภาค)

– รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(มุมมองด้านเศรษฐกิจจริงและนโยบายอุตสาหกรรม)

– ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(มุมมองด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพคน)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ The101.world หัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว.