คลิปความรู้: งานเสวนาคุยฟาร์มรู้ครั้งที่ 5 “จากทางเท้าถึงทะเล: เส้นทางสู่สังคมไทยยั่งยืน”

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเปิดฟาร์มรู้กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 5 เรื่อง “จากทางเท้าถึงทะเล: เส้นทางสู่สังคมไทยยั่งยืน” วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 ณ ห้องคอมมอนรูม ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

– ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ หลักสูตรการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ในชุด “ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล”

– รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการค้าข้างทาง (Street Vending) ในประเทศไทย: สถานการณ์ และทิศทางนโยบายที่ควรจะเป็น”

– อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย สมคิด พุทธศรี กองบรรณาธิการ The101.world และทีมงานโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)