กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

 

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดฟาร์มชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

 

ครั้งที่ 1: Data Visualization: การแปลงข้อมูลเป็นภาพเพื่อสื่อสารงานวิจัย 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Data Visualization หรือการจัดการและนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย ดึงดูด ชัดเจน และออกแบบสวยงาม โดยเนื้อหาของกิจกรรมครอบคลุมเรื่อง (1) ความหมายและความสำคัญของ Data Visualization (2) หลักการและเทคนิคเบื้องต้นของ Data Visualization (3) ตัวอย่างงาน Data Visualization ที่น่าสนใจ และ (4) การประยุกต์ใช้ Data Visualization กับงานวิจัย

วิทยากร:

(1) อ.ดร.ภูริพันธ์ รุจิขจร

ผู้ร่วมก่อตั้งบุญมีแล็บ (Boonmee Lab)  และ Data  Specialist

(2) คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์

ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสารธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดำเนินรายการโดย คุณวิโรจน์ สุขพิศาล โครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

ครั้งที่ 2: การสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์: สื่อสารอย่างไรให้โดนใจสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ว่าจะสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่สนใจของสังคมและสื่อมวลชน โดยเนื้อหาของกิจกรรมครอบคลุมเรื่อง (1) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานของสื่อสารมวลชนด้านต่างๆ (2) มุมมองและข้อแนะนำเกี่ยวกับการเขียน การนำเสนอผลงาน และการให้สัมภาษณ์ของนักวิจัยในสายตาของสื่อสารมวลชน และ (3) ประสบการณ์และตัวอย่างผลงานในการแปลงความรู้จากงานวิจัยให้เป็นชิ้นงานสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ คลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ์ เป็นต้น

วิทยากร:

(1) คุณพิณผกา งามสม

บรรณาธิการอาวุโส Voice online

คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์

บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News

(2) คุณโกวิท โพธิสาร

บรรณาธิการข่าว WAY Magazine

(3) คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

บรรณาธิการข่าว The Matter

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world และหัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

แจ้งชื่อลงทะเบียนร่วมงานฟรีได้: ที่นี่  ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561

หมายเหตุ:

1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยหรือนักวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนจาก สกว. และกำลังดำเนินการอยู่

2. ในกรณีที่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเกินรองรับได้ จะใช้หลักเกณฑ์ “มาก่อนได้ก่อน” โดยจำกัดที่นั่ง 1 โครงการวิจัย 1 คน

3. ทางผู้จัดจะแจ้งยืนยันผู้เข้าร่วมและรายชื่อสำรองทางอีเมล