เสวนา: Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 4 “จากห้องทดลองสู่โลกจริง: เข้าใจคอร์รัปชันในสังคมไทย”

คุยฟาร์มรู้ “จากห้องทดลองสู่โลกจริง: เข้าใจคอร์รัปชันในสังคมไทย”

การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันถือเป็นโจทย์ใหญ่และมีความซับซ้อนอย่างมากในสังคมไทย ที่ผ่านมาทฤษฎีและแนวคิดในระดับสากลช่วยให้เราเข้าใจคอร์รัปชันได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีช่องว่างทางความรู้ให้เรากลับมาทบทวนองค์ความรู้และความเข้าใจ ‘คอร์รัปชัน’ และ ‘การโกง’ แบบไทยๆ ที่มีลักษณะเฉพาะและรุดหน้ากว่าสังคมอื่นในหลายมิติ

ดังนั้น การจะแก้ปัญหาการโกงและการคอร์รัปชันในสังคมไทย จึงต้องเข้าใจบริบททางสังคมหรือกลไกที่ผลิตพฤติกรรมการโกงและคอร์รัปชันนั้นขึ้นมาด้วย

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม โดย สกว. ร่วมกับ SIAM Lab (Social Integrity Architecture and Mechanism design Lab) ขอเชิญผู้สนใจเปิดฟาร์มรู้กับงานเสวนาสาธารณะ Knowledge Farm Talk ครั้งที่ 4 เรื่อง “จากห้องทดลองสู่โลกจริง: เข้าใจคอร์รัปชันในสังคมไทย” วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 15.30 ณ Smart Classroom (ห้อง 512) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าร่วมฟาร์มรู้ ลงทะเบียนฟรีได้ ที่นี่

(ลงทะเบียนร่วมงานถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณญาดา โทรศัพท์ 087-4012225 อีเมล knowledgefarm101@gmail.com


กำหนดการ::

13.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น.
นำเสนอผลการวิจัย

“การโกงและการคอร์รัปชันในสังคมไทย” โดย
– ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ SIAM Lab

– ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย SIAM Lab

– รศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัย SIAM Lab

 

14.30 – 15.30 น.
เสวนา “หลากมิติคอร์รัปชัน หลายประเด็นพฤติโกง : ประสบการณ์จากนักวิจัย”
ล้อมวงคุยเกี่ยวกับการประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติโกงในมิติต่างๆ กับคณะนักวิจัย SIAM Lab

– ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
– อดิศักดิ์ สายประเสริฐ
– ปกรณ์สิทธิ ฐานา
– จิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์
– นิชาภัทร ไม้งาม

ดำเนินรายการโดย สมคิด พุทธศรี กองบรรณาธิการ The101.world และนักวิจัยโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)