คลิปความรู้: กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ ครั้งที่ 2 “การสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์ : สื่อสารอย่างไรให้โดนใจสังคม”

การสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์: สื่อสารอย่างไรให้โดนใจสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ว่าจะสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่สนใจของสังคมและสื่อมวลชน โดยเนื้อหาของกิจกรรมครอบคลุมเรื่อง (1) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานของสื่อสารมวลชนด้านต่างๆ (2) มุมมองและข้อแนะนำเกี่ยวกับการเขียน การนำเสนอผลงาน และการให้สัมภาษณ์ของนักวิจัยในสายตาของสื่อสารมวลชน และ (3) ประสบการณ์และตัวอย่างผลงานในการแปลงความรู้จากงานวิจัยให้เป็นชิ้นงานสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ คลิปวิดีโอ บทสัมภาษณ์ เป็นต้น

วิทยากร:

(1) คุณพิณผกา งามสม บรรณาธิการอาวุโส Voice online

(2) คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News

(3) คุณโกวิท โพธิสาร บรรณาธิการข่าว WAY Magazine

(4) คุณพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการข่าว The Matter

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world และหัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)