กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะเรื่อง ‘Data Visualization: การแปลงข้อมูลเป็นภาพเพื่อสื่อสารงานวิจัย’ และ ‘การสื่อสารความรู้อย่างสร้างสรรค์: สื่อสารอย่างไรให้โดนใจสังคม’ จัดโดย Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)