สัมภาษณ์: สมพงษ์ จิตระดับ “พื้นที่คือคำตอบของการปฏิรูปการศึกษา”

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ พูดคุยเกี่ยวกับบางส่วนของงานวิจัย“โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดีที่สุดในบรรดางานวิจัยที่เคยทำทั้งหมด  

รายงานสกว. : การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยการจัดการน้ำชุมชน

ชวนมาทำความเข้าใจการจัดการน้ำชุมชนว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีหลักการสำคัญในการบริหารจัดการอย่างไร จากรายงานสกว. ชิ้นนี้